سفر بابوزئی آبا خیل   ۳ ستمبر ۲۰۱۹ء بعدمغرب : جامع مسجد غور عش !

 محفوظ کیجئے